Шактизм

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Шактизм » Теология и метафизика шактизма » Lalita Sahasranama


Lalita Sahasranama

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Моё приветствие всем, я - новичок. Плиз помогите, нужен текст и ритуалы Lalita Sahasranama. Впервые послушал - на меня производит сильное действие: внутренний диалог сразу остановился, течение энергий ощущаю по всему телу.

0

2

Змей написал(а):

А Google мы принципиально не пользуемся или просто лениво? ;)

http://www.google.com/search?ie=utf8&am … ahasranama

0

3


shrii lalitaa sahasra naama stotram.h

dhyaanam.h
sinduuraaruNa vigrahaaM trinayanaaM maaNikyamauli sphurat.htaaraa naayaka shekharaaM smitamukhii maapiina vakshoruhaam.h .
paaNibhyaamalipuurNa ratna chashhakaM raktotpalaM bibhratiiM
saumyaaM ratna ghaTastha raktacharaNaaM dhyaayet paraamambikaam.h ..
aruNAM karuNA taraN^gitaakshiiM
dhR^ita pAshaaN^kusha pushhpa baaNachaapaam.h .
aNimaadibhi raavR^itaaM mayukhaiH
rahamityeva vibhaavaye bhavaaniim.h ..
dhyaayet.h padmaasanasthAM vikasitavadanAM padmapatraayataakshIM
hemAbhAM pItavastrAM karakalitalasad hemapadmaaM varAN^giim.h .
sarvaalaN^kaara yuktaaM satata mabhayadAM bhaktanamraaM bhavaaniiM
shrIvidyAM shaanta mUrttiM sakala suranutAM sarva sampatpradAtrIm.h ..
sakuN^kuma vilepanaamalikachumbi kastuurikaaM
samanda hasitekshaNaaM sashara chaapa paashaaN^kushaam.h .
asheshhajana mohiniiM aruNa maalya bhuushhaambaraaM
japaakusuma bhaasuraaM japavidhau smare dambikaam.h
.. atha shrii lalitaa sahasranaama stotram.h ..
OM shriimaataa shriimahaaraaGYI shriimatsiMhaa saneshvarii .
chidagni kuNDasaMbhuutaa devakaarya samudyataa .. 1..
udyadbhAnu sahasrAbhA chaturbaahu samanvitaa .
raagasvaruupa paashaaDhyaa krodhaa kaaraaN^kushojjvalaa .. 2..
manoruupekshu kodaNDaa paJNcha tanmaatra saayakaa .
nijaaruNa prabhaapuura majjadbrahmaaNDa maNDalaa
.. 3..
champakaa shokapunnaaga saugandhika lasatkachaa .
kuruvinda maNishreNii kanatkoTiira maNDitaa .. 4..
ashhTamI cha.ndra vibhraaja dalikasthala shobhitaa .
mukhachandra kalaN^kAbha mR^iganaabhi visheshhakaa .. 5..
vadanasmara maaN^galya gR^ihatoraNa chillikA .
vaktra lakshmii pariivaaha chalan miinaabha lochanaa
.. 6..
navachampaka pushhpaabha nAsaadaNDa viraajitaa .
taaraakaanti tiraskaari naasaabharaNa bhaasuraa .. 7..
kadamba maJNjarii klupta karNapuura manoharaa .
taaTaN^ka yugaliibhuuta tapanoDupa maNDalaa .. 8..
padmaraaga shilaadarsha paribhaavi kapolabhuuH .
navavidruma bimbashrii nyakkaari radanachchhadaa .. 9..
shuddha vidyaaN^kuraakaara dvijapaN^kti dvayojjvalaa .
karpuura viiTikaamoda samaakarshhi digantaraa .. 10..
nijasallaapa maadhurya vinirbhartsita kachchhapii .
ma.ndasmita prabhaapuura majjatkaamesha maanasaa
.. 11..
anaakalita saadR^ishya chibukashrii viraajitaa .
kaamesha baddhamaaN^galya suutra shobhita ka.ndharaa .. 12..
kanakaaN^gada keyuura kamaniiya bhujaanvitaa .
ratnagraiveya chintaaka lolamuktaa phalaanvitaa .. 13..
kaameshvara premaratna maNipratipaNa stanii .
naabhyaalavaala romaali lataaphala kuchadvayii .. 14..
lakshyaroma lataadhaarataa samunneya madhyamaa .
stanabhaara dalanmadhya paTTabandha valitrayaa .. 15..
aruNaaruNa kausumbha vastrabhaasvat.h kaTiitaTii .
ratnakiN^kiNi kaaramya rashanaa daama bhuushhitaa
.. 16..
kaamesha GYaata saubhaagya maardavoru dvayaanvitaa .
maaNikya makuTaakaara jaanudvaya viraajitaa .. 17..
indragopa parikshipta smaratuuNaabha ja.nghikaa .
guuDhagulphaa kuurmapR^ishhTha jayishhNu prapadaanvitaa .. 18..
nakhadiidhiti sa.nchhanna namajjana tamoguNaa .
padadvaya prabhaajaala paraakR^ita saroruhaa .. 19..
siJNjaana maNimaJNjiira maNDitashrii padaaMbujaa .
maraalii ma.ndagamanaa mahaalaavaNya shevadhiH .. 20..
sarvaaruNaa.a navadyaaN^gii sarvaabharaNa bhuushhitaa .
shiva kaameshvaraaN^kasthaa shivaa svaadhiina vallabhaa
.. 21..
sumeru madhya shR^iN^gasthaa shriimannagara naayikaa .
chintaamaNi gR^ihaantasthaa paJNchabrahmaa sanasthitaa
.. 22..
mahaapadmaaTavii saMsthaa kadamba vanavaasinii .
sudhaasaagara madhyasthaa kaamaakshii kaamadaayinii
.. 23..
devarshhi gaNasa.nghaata stuuyamaanaatma vaibhavaa .
bhaNDaasura vadhodyukta shaktisenaa samanvitaa .. 24..
sampatkarii samaaruuDha si.ndhura vrajasevitaa .
ashvaaruuDhaa dhishhThitaashva koTikoTi bhiraavR^itaa .. 25..
chakraraaja rathaaruuDha sarvaayudha parishhkR^itaa .
geyachakra rathaaruuDha ma.ntriNii parisevitaa .. 26..
kirichakra rathaaruuDha daNDanaatha puraskR^itaa .
jvaalaa maalinikaakshipta vahni praakaara madhyagaa
.. 27..
bhaNDasainya vadhodyukta shaktivikrama harshhitaa .
nityaa paraakramaaTopa niriikshaNa samutsukaa .. 28..
bhaNDaputra vadhodyukta baalaavikrama nanditaa .
mantriNyambaa virachita vishhaN^ga vadhatoshhitaa
.. 29..
vishukra praaNaharaNa vaaraahii viiryananditaa .
kaameshvara mukhaaloka kalpita shriigaNeshvaraa .. 30..
mahaagaNesha nirbhinna vighnayantra praharshhitaa .
bhaNDaasurendra nirmukta shastra pratyastra varshhiNii .. 31..
karaaN^guli nakhotpanna naaraayaNa dashaakR^itiH .
mahaapaashu pataastraagni nirdagdhaasura sainikaa .. 32..
kaameshvaraastra nirdagdha sabhaNDaasura shuunyakaa .
brahmopendra mahendraadi devasaMstuta vaibhavaa .. 33..
haranetraagni sa.ndagdha kaama sa.njiiva naushhadhiH .
shriimadvaagbhava kuuTaika svaruupa mukhapaN^kajaa .. 34..
kaNThaadhaH kaTiparyanta madhyakuuTa svaruupiNii .
shaktikuuTaika taapanna kaTyadho bhaagadhaariNii
.. 35..
muulamantraatmikaa muula kuuTatraya kalebaraa .
kulaamR^itaika rasikaa kulasa.nketa paalinii .. 36..
kulaaN^ganaa kulaantasthaa kaulinii kulayoginii .
akulaa samayaantasthaa samayaachaara tatparaa .. 37..
muulaadhaaraika nilayaa brahmagranthi vibhedinii .
maNipuuraantaruuditaa vishhNugranthi vibhedinii .. 38 ..
aaGYaa chakraantaraalasthaa rudragranthi vibhedinii .
sahasraaraaM bujaaruuDhaa sudhaasaaraabhi varshhiNii
.. 39 ..
taDillataa samaruchiH shhaTchakropari saMsthitaa .
mahaasaktiH kuNDalinii bisatantu taniiyasii .. 40..
bhavaanI bhaavanaagamyaa bhavaaraNya kuThaarikaa .
bhadrapriyaa bhadramuurttiH bhakta saubhaagya daayinii .. 41..
bhaktipriyaa bhaktigamyaa bhaktivashyaa bhayaapahaa .
shAMbhavii shaaradaaraadhyaa sharvaaNii sharmadAyinI .. 42..
shA~NkarI shrIkarI saadhvii sharachchandra nibhaananaa .
shaatodarii shaantimatii niraadhaaraa nira.njanaa .. 43..
nirlepaa nirmalaa nityaa niraakaraa niraakulaa .
nirguNA nishhkalaa shaantaa nishhkaamaa niruupaplavaa .. 44..
nityamuktaa nirvikaaraa nishhprapaJNchaa niraashrayaa .
nityashuddhaa nityabuddhaa niravadyaa nirantaraa .. 45..
nishhkaaraNA nishhkalaN^kaa nirupaadhir niriishvaraa .
niiraagaa raagamathanii nirmadaa madanaashinii .. 46..
nishchintaa niraha.nkaaraa nirmohaa mohanaashinii .
nirmamaa mamataahantrii nishhpaapaa paapanaashinii
.. 47..
nishhkrodhaa krodhashamanii nirlobhaa lobhanaashinii .
nissaMshayaa saMshayaghnii nirbhavaa bhavanaashinii
.. 48..
nirvikalpaa niraabaadhaa nirbhedaa bhedanaashinii .
nirnaashaa mR^ityumathanii nishhkriyaa nishhparigrahaa .. 49..
nistulaa nilachikuraa nirapaayaa niratyayaa .
durlabhaa durgamA durgA duHkhahantrii sukhapradaa
.. 50..
dushhTadUrA duraachaara shamanii doshha varjitaa .
sarvaGYA saandrakaruNaa samaanadhika varjitaa .. 51..
sarvashakti mayii sarva maN^galaa sadgati pradaa .
sarveshvari sarvamayii sarvamantra svaruupiNI .. 52..
sarva yantraatmikaa sarva tantraruupaa manonmanI .
maaheshvarii mahaadevii mahaalakshmii mR^iDapriyaa
.. 53..
mahaaruupaa mahaapuujyaa mahaapaataka naashinii .
mahaamaayaa mahaasattvaa mahaashaktiH mahaaratiH
.. 54..
mahaabhogaa mahaishvaryaa mahaaviiryaa mahaabalaa .
mahaabuddhiH mahaasiddhiH mahaayogesh vareshvarii
.. 55..
mahaatantraa mahaamantraa mahaayantraa mahaasanaa .
mahaayaaga kramaaraadhyaa mahaabhairava puujitaa
.. 56..
maheshvara mahaakalpa mahaataaNDava saakshiNii .
mahaakaamesha mahishhii mahaatripura sundarii .. 57..
chatushhshhashhT.h yupachaaraaDhyaa chatushhshhashhTi kalaamayii .
mahaa chatushhshhashhTi koTi yoginii gaNasevitaa .. 58..
manuvidyaa chandravidyaa chandramaNDala madhyagaa .
chaaruruupaa chaaruhaasaa chaaruchandra kalaadharaa
.. 59..
charaachara jagannaathaa chakraraaja niketanaa .
paarvatii padmanayanaa padmaraaga samaprabhaa .. 60..
paJNchapretaasa naasiinaa paJNchabrahma svarupiNii .
chinmayii paramaanandaa viGYaana ghanaruupiNii .. 61..
dhyaana dhyaatR^i dhyeyaruupaa dharmaadharma vivarjitaa .
vishvarupaa jaagariNii svapantii taijasaatmikaa .. 62..
suptaa praaGYaatmikaa turyaa sarvaavasthaa vivarjitaa .
sR^ishhTikartrii brahmaruupaa goptrii govindarUpiNI
.. 63..
saMhAriNI rudrarUpA tirodhaana karIshvarI .
sadAshivA.anugrahadaa paJNchakR^itya paraayaNaa
.. 64..
bhaanumaNDala madhyasthaa bhairavii bhagamAlinii .
padmaasanaa bhagavatii padmanaabha sahodarii .. 65..
unmeshha nimishhotpanna vipanna bhuvanaavalii .
sahasrashiirshha vadanaa sahasraakshii sahasrapaat.h
.. 66..
aabrahmakiiTa jananii varNaashrama vidhaayini .
nijaaGYArUpa nigamaa puNyaapuNya phalapradaa .. 67..
shruti siimanta sinduurii kR^itapaadaabja dhuulikaa .
sakalaagama sa.ndoha shukti saMpuTa mauktikaa .. 68..
purushhaarttha pradaa puurNaa bhoginii bhuvaneshvarii .
aMbikaa.anaadi nidhanaa haribrahmendra sevitaa .. 69..
naaraayaNii naadarUpaa naamarUpa vivarjitaa .
hrii.nkaarii hriimatii hR^idyaa heyopaadeya varjitaa .. 70..
rAjarAjArchchitaa raaGYii ramyaa raajiiva lochanaa .
ra.njanii ramaNii rasyaa raNatkiN^kiNi mekhalaa .. 71..
ramaa raakenduvadanaa ratiruupaa ratipriyaa .
rakshaakarii raakshasaghnii raamaa ramaNa lampaTaa
.. 72..
kaamyaa kaama kalaaruupaa kadamba kusumapriyaa .
kalyaaNii jagatiikandaa karuNaarasa saagaraa .. 73..
kalaavatii kalaalaapaa kaantaa kaadambarii priyaa .
varadaa vaamanayanaa vaaruNii madavihvalaa .. 74..
vishvaadhikaa vedavedyaa vindhyaachala nivaasinii .
vidhaatrii vedajananii vishhNumAyaa vilaasinii .. 75..
kshetrasvaruupaa kshetreshii kshetrakshetraGYa paalinii .
kshayavR^iddhi vinirmuktaa kshetrapaala samarchchitaa
.. 76..
vijayaa vimalaa vandyaa vandaaru jana vatsalaa .
vaagvaadinii vaamakeshii vahnimaNDala vaasinii .. 77..
bhakti matkalpalatikaa pashupaasha vimochinii .
saMhR^itaasheshha paashhaNDaa sadaachaara pravarttikaa .. 78..
taapatrayaagni sa.ntapta samaahlaadana chandrikaa .
taruNii taapasaaraadhyaa tanumadhyaa tamopahaa .. 79..
chitistatpada lakshyaartthaa chideka rasaruupiNii .
svaatmaananda laviibhuuta brahmaadyaananda sa.ntatiH .. 80..
paraapratyak chitiirUpA pashyantii paradevataa .
madhyamaa vaikhariiruupaa bhakta maanasa haMsikaa
.. 81..
kaameshvara praaNanaaDI kR^itaGYA kAmapUjitA .
shR^iN^gaara rasasaMpuurNaa jayaa jaalandhara sthitaa
.. 82..
oDyaaNa piiThanilayaa bindumaNDala vaasinii .
rahoyaaga kramaaraadhyaa rahastarpaNa tarppitaa .. 83..
sadyaHprasaadinii vishva saakshiNii saakshivarjitaa .
shhaDaN^ga devataayuktaa shhaaDguNya paripuuritaa
.. 84..
nityaklinnaa nirupamaa nirvaaNa sukhadaayinii .
nityaashhoDa shikaaruupaa shriikaNThaardha shariiriNI .. 85..
prabhaavatii prabhaarUpA prasiddhaa parameshvarii .
muulaprakR^iti ravyaktaa vyaktaa vyakta svaruupiiNi
.. 86..
vyaapinii vividhaakaaraa vidyaavidyaa svaruupiNI .
mahaakaamesha nayana kumudaahlaada kaumudii .. 87..
bhaktahaarda tamobheda bhaanumad.h bhaanusantatiH .
shivaduutii shivaaraadhyaa shivamuurttiH shiva.nkarii
.. 88..
shivapriyaa shivaparaa shishhTeshhTaa shishhTapuujitaa .
aprameyaa svaprakaashaa manovaachaama gocharaa .. 89..
chichchhaktish chetanaarUpaa jaDashaktir jaDaatmikaa .
gaayatrii vyaahR^itiH sa.ndhyaa dvijabR^inda nishhevitaa .. 90..
tatvaasanaa tatvamayii paJNcha koshaantara sthitaa .
nissiima mahimaa nitya yauvanaa madashaalinii .. 91..
madaghuurNita raktaakshii madapaaTala gaNDabhuuH .
chandanadrava digdhaaN^gii chaampeya kusumapriyaa
.. 92..
kushalaa komalaakaaraa kurukullaa kuleshvarii .
kulakuNDaalayaa kaula maarga tatpara sevitaa .. 93..
kumaaragaNa naathaambaa tushhTiH pushhTir matirdhR^itiH .
shaantiH svastimatii kaantir nandinii vighna naashinii
.. 94..
tejovatii trinayanaa lolaakshi kaamaruupiNii .
maalinii haMsinii mAtA malayaachala vaasinii .. 95..
sumukhii nalinii subhruuH shobhanaa suranaayikaa .
kaalakaNThii kaantimati kshobhiNii suukshma ruupiNii
.. 96..
vajreshvarii vaamadevii vayovasthaa vivarjitaa .
siddheshvari siddhavidyaa siddhamaataa yashasvinii .. 97..
vishuddhi chakranilayaa.a.a raktavarNaa trilochanaa .
khaTvaaN^gaadi praharaNaa vadanaika samanvitaa .. 98..
paayasaannapriyaa tvaksthaa pashuloka bhaya.nkarii .
amR^itaadi mahaashakti saMvR^itaa Daakiniishvarii
.. 99..
anaaha taabjanilayaa shyaamaabhaa vadanadvayaa .
daMshhTrojjvalaa.a kshamaalaadi dharaa rudhira saMsthitaa .. 100..
kaalaraatryaadi shaktyaugha vR^itaa snigdhau danapriyaa .
mahaaviirendra varadaa raakiNyambaa svaruupiNI .. 101..
maNipuuraabja nilayaa vadana trayasaMyutaa .
vajraadi kaayudhopetaa Daamaryaadi bhiraavR^itaa
.. 102..
raktavarNaa maaMsanishhThaa guDAnna priitamaanasaa .
samasta bhaktasukhadaa laakinyaMbaa svaruupiNI .. 103..
svaadhishhThaanaaM bujagataa chaturvaktra manoharaa .
shUlAdyAyudha saMpannaa pItavarNA tigarvitaa .. 104..
medonishhThaa madhupriitaa bandinyaadi samanvitaa .
dadhyannaasakta hR^idayaa kaakinii ruupadhaariNI
.. 105..
mUlaadhaaraambujaarUDhaa paJNchavaktraasthi saMsthitaa .
aN^kushaadi praharaNaa varadaadi nishhevitaa .. 106..
mudgauda nAsaktachittaa saakinyambaa svaruupiNI .
AGYA chakraabja nilayaa shuklavarNA shhaDAnanaa
.. 107..
majjaa saMsthaa haMsavatii mukhyashakti samanvitaa .
haridraannaika rasikaa haakinii ruupadhaariNI .. 108..
sahasradala padmasthaa sarvavarNopa shobhitaa .
sarvaayudha dharaa shukla saMsthitaa sarvatomukhii
.. 109..
sarvaudana priitachittaa yaakinyambaa svaruupiNI .
svaahaa svadhaa.amatir medhaa shrutiH smR^iti ranuttamaa .. 110..
puNyakiirttiH puNyalabhyaa puNyashravaNa kIrttanA .
pulomajaarchitaa bandha mochanii barbaraalakaa .. 111..
vimarsharuupiNI vidyaa viyadaadi jagatprasuuH .
sarvavyaadhi prashamanii sarvamR^ityu nivaariNii .. 112..
agragaNyaa.a chintyarUpA kalikalmashha naashinii .
kaatyaayanii kaalahantrii kamalaaksha nishhevitaa .. 113..
taambuula puuritamukhii daaDimii kusumaprabhaa .
mR^igaakshii mohinii mukhyaa mR^iDAnI mitrarUpiNI .. 114..
nityatR^iptaa bhaktanidhiH niyantrii nikhileshvarii .
maitryaadi vaasanaa labhyaa mahaapralaya saakshiNI
.. 115..
paraashaktiH paraanishhThA praGYAna ghanarupiNI .
mAdhvii pAnaalasaa mattaa maatR^ikaa varNarUpiNI
.. 116..
mahaakailaasa nilayaa mR^iNAla mR^idu dorlataa .
mahanIyA dayaamuurttiH mahaasaaMraajya shaalinii
.. 117..
aatmavidyaa mahaavidyaa shriividyaa kaamasevitaa .
shriishhoDa shaaksharii vidyaa trikuuTaa kaamakoTikaa
.. 118..
kaTaakshakiN^karii bhuuta kamalaakoTi sevitaa .
shiraHsthitaa chandranibhaa bhaalasthendra dhanuHprabhaa .. 119..
hR^idayasthaa raviprakhyaa trikoNAntara dIpikA .
dAkshAyaNI daityahantrii dakshayaGYa vinaashinii
.. 120..
daraandolita diirghaakshii darahaaso jvalanmukhii .
gurumuurttir guNanidhir gomaataa guhajanmabhuuH
.. 121..
deveshii daNDaniitisthaa daharaakaasha ruupiNii .
pratipan mukhyaraakaanta tithimaNDala puujitaa .. 122..
kalaatmikaa kalaanaathaa kaavyaalaapa vinodinii .
sachaamara ramaavaaNI savyadakshiNa sevitaa .. 123..
aadishakti rameyaa.a.atmaa paramaa paavanaakR^itiH .
anekakoTi brahmaaNDa jananii divya vigrahaa .. 124..
klii.nkaarii kevalaa guhyaa kaivalya padadaayinii .
tripuraa trijagadvandyaa trimuurtis tridasheshvarii .. 125..
tryakshari divya gandhaaDhyaa sinduura tilakaaJNchitaa .
umaa shailendra tanayaa gaurii gandharva sevitaa .. 126..
vishvagarbhaa svarNagarbhaa.a varadaa vaagadhiishvarii .
dhyaana gamyaa.a parichchhedyaa GYAnadaa GYAna vigrahaa .. 127..
sarva vedaanta saMvedyaa satyaananda svaruupiNI .
lopaamudraar chitaa lIlaa klupta brahmaaNDa maNDalaa .. 128..
adR^ishyaa dR^ishyarahitaa viGYAtrI vedyavarjitaa .
yoginii yogadaa yogyaa yogaanandaa yuga.ndharaa .. 129..
ichchhaashakti GYAnashakti kriyaashakti svarUpiNI .
sarvaadhaaraa supratishhThaa sadasad ruupadhaariNI .. 130..
ashhTamuurtti rajaajaitrii lokayaatra vidhaayinii .
ekaakinii bhuumarUpA nirdvaitaa dvaita varjitaa .. 131..
annadaa vasudaa vR^iddhaa brahmaatmaikya svarUpiNI .
bR^ihatii braahmaNI braahmI brahmaa nandaa balipriyaa .. 132..
bhaashhaarUpA bR^ihatsenaa bhaavaabhaava vivarjitaa .
sukhaaraadhyaa shubhakarii shobhanaa sulabhaagatiH
.. 133..
raaja raajeshvarii raajya daayinii raajya vallabhaa .
raajatkR^ipaa raajapiiTha niveshita nijaashritaa .. 134..
raajyalakshmiiH koshanaathaa chaturaN^ga baleshvarii .
saamraajya daayinii satya sa.ndhaa saagara mekhalaa
.. 135..
diikshitaa daityashamanii sarvaloka vasha.nkarii .
sarvaarttha daatrii saavitrii sacchidaananda rUpiNI .. 136..
deshakaalaa parichchhinnaa sarvagaa sarva mohinii .
sarasvatii shaastramayii guhaambaa guhyaruupiNI .. 137..
sarvopaadhi vinirmuktaa sadaashiva pativrataa .
saMpradaayeshvarii saadhvii guruumaNDala rUpiNI
.. 138..
kulottiirNA bhagaaraadhyaa maayaa madhumatii mahii .
gaNAmbA guhyakaaraadhyaa komalaaN^gii guruupriyaa .. 139..
svatantraa sarvatantreshii dakshiNAmUrtti rUpiNI .
sanakAdi samArAdhyA shivaGYAna pradAyinI .. 140..
chitkalaa.a.a nandakalikaa premarUpA priya.nkarii .
naamapaaraayaNa priitaa nandividyaa naTeshvarii .. 141..
mithyaa jagada dhishhThaanaa muktidaa mukti rUpiNI .
laasyapriyaa layakarii lajjaa rambhaadi vanditaa .. 142..
bhavadaa vasudhaa vR^ishhTiH paapaaraNya davaanalaa .
daurbhaagya tuula vaatuulaa jaraadhvaantara viprabhaa
.. 143..
bhaagyaabdhi chandrikaa bhakta chittakeki ghanaa ghanaa .
rogaparvata daMbholir mR^ityudaaru kuThaarikaa .. 144..
maheshvarii mahaakaalii mahaagraasaa mahaashanaa .
aparNA chaNDikA chaNDa muNDAsura nishhuudinii
.. 145..
ksharaaksharaatmikA sarva lokeshii vishvadhaariNI .
trivarga daatrii subhagaa tryambakaa triguNAtmikA
.. 146..
svargA pavargadaa shuddhaa japaapushhpa nibhaakR^itiH .
ojovatii dyutidharaa yaGYarUpA priyavrataa .. 147..
duraaraadhyaa duraadharshhaa paaTalii kusumapriyaa .
mahatii merunilayaa mandaara kusumapriyaa .. 148..
vIrArAdhyA viraaD.h ruupaa virajaa vishvatomukhii .
pratyagruupaa paraakaashaa praaNadA prANarUpiNI
.. 149..
mArtaNDa bhairavaaraadhyA mantriNI nyastaraaj yadhuuH .
tripureshii jayatsenaa nistraiguNyA paraaparaa .. 150..
satyaGYAnaa nandarUpA saamarasya paraayaNA .
kapardinI kalAmAlA kAmadhuk.h kAmarUpiNI .. 151..
kalaanidhiH kaavyakalaa rasaGYA rasashevadhiH .
pushhTA puraatanA pUjyA pushhkarA pushhkarekshaNA .. 152..
paraMjyotiH paraMdhAma paramANuH parAtparaa .
paashahastaa paashahantrii paramantra vibhedinI .. 153..
muurttaa.a muurttaa.a nityatR^iptA munimAnasa haMsikA .
satyavratA satyarUpA sarvAntar yAminI satI .. 154..
brahmANI brahmajananI bahurUpA budhArchitA .
prasavitrii prachaNDA.a.aGYA pratishhThA prakaTaa kR^itiiH .. 155..
prANeshvarI prANadaatrii paJNchaashat piiTharUpiNI .
vishR^iN^khalaa viviktasthaa vIramAtA viyatprasUH
.. 156..
mukundA muktinilayaa muulavigraha rUpiNI .
bhaavaGYA bhavarogaghnii bhavachakra pravartinI
.. 157..
chhandaHsArA shaastrasArA mantrasArA talodarii .
udArakiirtti ruddAma vaibhavA varNa rUpiNI .. 158..
janmamR^ityu jaraatapta jana vishrAnti dAyinI .
sarvopanishha dudghushhTA shAntyatiita kalaatmikaa
.. 159..
gambhIrA gaganAntasthA garvitaa gaanalolupaa .
kalpanaa rahitaa kAshhThA.a kaantaa kaantaardha vigrahaa .. 160..
kaarya kaaraNa nirmuktaa kaamakeli taraN^gitaa .
kanatkanaka taaTaN^kA lIlAvigraha dhaariNI .. 161..
ajaakshaya vinirmuktaa mugdhra kshipra prasaadinii .
antarmukha samaaraadhyaa bahirmukha sudurlabhaa
.. 162..
trayii trivarga nilayaa tristhaa tripuramaalinii .
niraamayaa niraalambaa svaatmaaraamaa sudhaasrutiH
.. 163..
saMsaara paN^ka nirmagna samuddharaNa paNDitA .
yaGYapriyA yaGYakartrii yajamaana svarUpiNI .. 164..
dharmaadhaaraa dhanaadhyakshaa dhanadhaanya vivardhinI .
viprapriyaa viprarUpA vishva bhramaNa kAriNI .. 165..
vishvagraasaa vidrumaabhaa vaishhNavI vishhNurUpiNI .
ayoniryoni nilayaa kuuTasthA kularUpiNI .. 166..
viiragoshhThI priyaa viiraa naishhkarmyaa naadarUpiNI .
viGYAna kalanA kalyA vidagdhA bainda vAsanA .. 167..
tatvaadhikaa tattvamayii tatvamarttha svaruupiNI .
saamagaanapriyA saumyA sadaashiva kuTumbinii .. 168..
savyaa pasavya maargasthaa sarvaapadvi nivaariNI .
svasthaa svabhaavamadhuraa dhiiraa dhiira samarchchitaa .. 169..
chaitanyaarghya samaaraadhyaa chaitanya kusumapriyaa .
sadoditaa sadaatushhTA taruNAditya pATalA .. 170..
dakshiNA dakshiNArAdhyA darasmera mukhAMbujA .
kaulinii kevalaa.anarghya kaivalyapada daayinii .. 171..
stotrapriyaa stutimatii shruti saMstuta vaibhavaa .
manasvinii maanavatii maheshii ma.ngalaakR^itiH .. 172..
vishvamaataa jagaddhaatrii vishaalaakshii viraagiNI .
pragalbhA paramodArA parAmodA manomayii .. 173..
vyomakeshii vimaanasthaa vajriNI vaamakeshvarii .
paJNcha yaGYapriyA paJNcha preta maJNchaadhi shaayinI .. 174..
paJNchamii paJNchabhuuteshi paJNcha sa.nkhyopachaariNI .
shaashvatii shaashvataish varyaa sharmadaa shaMbhu mohinii .. 175..
dharaa dharasutaa dhanyaa dharmiNI dharma vardhinI .
lokaatiitaa guNAtiitA sarvaatiitA shamAtmikA .. 176..
bandhuuka kusumaprakhyaa bAlA lIlA vinodinI .
sumaN^galii sukhakarii suveshhaaDhyA suvaasinii .. 177..
suvaasinyarchchana priitaa shobhanaa shuddha maanasaa .
bindutarpaNa sa.ntushhTA puurvajaa tripuraaMbikaa
.. 178..
dasha mudraa samaaraadhyaa tripuraashrii vasha.nkarii .
GYAnamudrA GYAnagamyA GYAnaGYeya svarUpiNI .. 179..
yonimudrA trikhaNDeshii triguNAMbaa trikoNagA .
anaghA.adbhuta chaaritraa vAJNchhitaarttha pradaayinii .. 180..
abhyAsAti shayaGYAtaa shhaDadhvaatiita rUpiNI .
avyAja karuNAmUrtti raGYAna dhvAnta diipikaa .. 181..
aabaalagopa viditaa sarvaanulla.nghya shaasanaa .
shrichakra raajanilayaa shriimat.h tripura sundarii .. 182..
shriishivaa shivashaktyaikya rUpiNI lalitAmbikaa .
evaM shriilalitaa devyaaH naam naaM saahasrakaM jaguH
.. iti shrii brahmaaNDa puraaNe uttaraakhaNDe
shrii hayagriivaagastyasaMvaade
shriilalitaa sahasranaama stotra kathanaM saMpuurNaM ..
/om shanti/

0


Вы здесь » Шактизм » Теология и метафизика шактизма » Lalita Sahasranama